โดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย www.gisthai.org
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 กันยายน 2558

…เพื่อสร้างสรรความคิดและการเรียนรู้ในเชิงพื้นที่ ด้วยภูมิสารสนเทศ ที่ใช้เป็นองค์รวมในการเรียนข้ามศาสตร์…
ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics ) :
  • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - Geographic Information Systems (GIS)
  • ระบบข้อมูลภาพจากดาวเทียม - Remote Sensing (RS) Technology
  • ระบบพิกัดตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ - Geo-positioning Systems (GPS)
…ข้ามศาสตร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์) ศิลปะศาสตร์  
More Detail  ( 6.1 MB)...