ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร
23 มีนาคม 2559, Princess Palace Hotel

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ GISTHAI ] FB Page : Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
e - mail : sombat@gisthai.org,  sombat.yumuang@gmail.com
หัวข้อการบรรยาย
- แนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจเพื่อการพัฒนา กทม.ที่ยั่งยืน
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจเพื่อการพัฒนา กทม. ที่ยั่งยืน
- Trend of Geo-Informatics concepts & technology เพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจเพื่อการพัฒนา กทม. ที่ยั่งยืน
More Detail  ( 17.7 MB)...