การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการพิบัติภัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ GISTHAI ] FB Page : Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
e - mail : sombat@gisthai.org
หัวข้อการบรรยาย
- หลักการและแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการพิบัติภัย
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการพิบัติภัยจากธรรมชาติในประเทศไทย
More Detail  ( 17.7 MB)...