ผมและทีมงาน Gisthai เพิ่งจัดทำแล้วเสร็จ
"แผนที่ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ลุ่มต่ำมากที่น้ำท่วมขังเกือบทุกปี ในภาคใต้ที่กำลังเกิดอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ ที่มีรายละเอียดของพื้นที่คาบความซ้ำของน้ำท่วม (ในช่วงปี 2549-1554) โดยแสดงตำแหน่งที่ตั้ง รวมทั้งข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เส้นทางน้ำ ถนน เป็นต้น ที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤติที่จะอยู่ในพื้นที่เดิมๆ รวมทั้งการวางแผนในการฟื้นฟูอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ในเชิงพื้นที่ อย่างมีลำดับของความสำคัญและเร่งด่วน และจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนการจัดการลุ่มน้ำต่างๆที่เกี่ยวข้อง แบบบูรณาการทั้งระบบลุ่มน้ำ ที่จะทำให้มีเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต.."
..ด้วยมุทิตาจิต และภูมิ-ปัญญา : ตามรอยเท้าพ่อ

ดาวน์โหลดแผนที่ภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส)