บรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับพระราชกรณียกิจ"
โดย ผศ. ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต" สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์)
ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย