ศักยภาพในเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำโขง : ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Potentials and Future Challenges For Sustainable Management)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ GISTHAI ] FB Page : Gisthai
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
e - mail : sombat@gisthai.org

ประเด็นการเสวนา

  • Potentials and Challenges
  • เรียนรู้และถอดบทเรียน ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน
  • เข้าใจและตระหนัก ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • เพื่อทำให้เกิด ภูมิ-ปัญญา (ปัญญาในเชิงพื้นที่) ที่จะนำไปสู่ การจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ “พอเพียง” ถึงระดับลุ่มน้าย่อยทั้งระบบลุ่มน้าโขง อย่างมีความสมดุล
  • ใช้หลักการทางวิชาการ Guidelines & Practices และข้อมูลเชิงพื้นที่ในหลายช่วงเวลา ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อกาหนดทางเลือกและพื้นที่ในการพัฒนา อนุรักษ์ หรือสงวนด้วยองค์ความรู้รวม ที่จะนาไปเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารและตัดสินใจ
  • การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากลในระดับลุ่มน้านานาชาติลุ่มน้าอื่นๆ ที่ประสบความสาเร็จในการจัดการอย่างยั่งยืน
 ณ โรงแรมโซฟิเทล โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 16 มีนาคม 2560

More Detail  ( 10.9 MB)...