ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจเพื่อการพัฒนา กทม. และปริมณฑล อย่างยั่งยืน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ GISTHAI ]
e - mail : sombat@gisthai.org

หัวข้อการนำเสนอ
- แนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจเพื่อการพัฒนา กทม.ที่ยั่งยืน
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจเพื่อการพัฒนากทม. ที่ยั่งยืน
- Trend of Geo-Informatics concepts & technology
More Detail  ( 20.5 MB)...